Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, là thần chú quảng đại viên mãn, cứu khổ cứu nạn, diệt vô lượng tội. Dưới đây là bản Kinh Chú Đại Bi tiếng Việt dễ đọc và học thuộc để các phật tử trì niệm hàng ngày.
 
Đừng bỏ lỡ: >> Chú Đại Bi: Đầy đủ bản tiếng Phạn, tiếng Việt cắt nghĩa rõ ràng, hướng dẫn cách trì tụng hiệu quả
 
 

1. Lời Chú Đại Bi tiếng Việt

Chú Đại Bi – Thần chú quảng đại viên mãn, là một trong những thần chú phổ biến, được nhiều phật tử dùng để trì niệm hàng ngày để cầu mong thoát khỏi khổ nạn, tiêu trừ tai ách, hướng tới cuộc sống an nhiên, tự tại. 

Dưới đây là chi tiết những câu thần chú trong Kinh Chú Đại Bi tiếng Việt:

Chu dai bi tieng Viet de doc de hoc thuoc
 

 

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).
 
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
 
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
 
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
 
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
 
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.
 
Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.
 
Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha.

Có thể bạn chủa biết: Niệm Kinh Chú Đại Bi tiếng Phạn sẽ hưởng 15 điều tốt đẹp và không phải chết trong 15 tình huống này

Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha.
 
Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha.
 
Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. 
 
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
 
Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
 
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến cuối cùng)
 

2. Video Kinh Chú Đại Bi tiếng Việt dễ học thuộc

 
Trước khi tiến hành tụng niệm Chú Đại Bi tiếng Việt, mỗi phật tử nên tham khảo Hướng dẫn các bước trì tụng Chú Đại Bi cho tâm bình an thanh tịnh để việc niệm thần chú đạt hiệu quả nhất. 
 

Lichngaytot

lichngaytot